.475/.480 (.475") - 400 Grain Bengal WFNGC +L (SHIPS FREE)