.577 (.586") - 760 Grain Bengal WFNGC (SHIPS FREE)