.600 (.621") - 1065 Grain Bengal WFNGC (SHIPS FREE)