.600 (.621") - 900 Grain Bengal WFNGC (SHIPS FREE)